เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้