เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การกำหนดตำแหน่ง ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 2 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้