เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 ในระดับเด็กเล็ก-ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ วัดท่าบึงบ้านเป็ด ม.3
QR Code หน้านี้