เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณรอบบึงหนองโคตร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
QR Code หน้านี้