เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอบรมเชิงปฏิปัติการ"การเลี้ยงชันโรง"

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (กิจกรรมอบรมเชิงวิชาชีพการเลี้ยงชันโรง) โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงชันโรง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 18
QR Code หน้านี้