เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอบรมโปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กฯ

เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรโปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ให้กับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน ออกแบบกิจกรรมห้องเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับต่อยอดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วรรณิสา โกมลไพศาล แพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวปาณิสรา นันตะวงษ์ ทีมวิทยากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมนาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้