เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์ที่ 1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภท
ขนาด 2.55 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประเภท
ขนาด 0.08 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้