เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมแผนปีงบประมาณ 2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 นางพิลาสลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้