เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว1242 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
- การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
QR Code หน้านี้