เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม
     เพื่อพิจารณา
        1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
        2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม
     มีผู้เข้าร่วม  111 คน โดยประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำต่างๆ ทั้ง 23 หมู่บ้าน, ประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด และเจ้าหน้าที่ 

ผลจากการมีส่วนร่วม  
     1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งมีมติ ไม่เห็นชอบ (เห็นชอบ 1 เสียง, ไม่เห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง)
     2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียง ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ประชาชนทราบ รายงานจังหวัด อำเภอ แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบ และนำแผนฯเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไป
QR Code หน้านี้