เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันที่ 2 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เป็นวันที่ 2 โดยแบ่งเป็นสองชุด ชุดที่ 1 จากประชาชนในบ้านสันติสุข หมู่ 11 บ้านแก่นพยอมหมู่ 16 บ้านสุภัทรา หมู่ 20 บ้านแก่นทองหมู่ 22 ณ ศาลาเอนกประสงค์หนองหม่น และและชุดที่ 2 บ้านพรสรรค์ หมู่ 13 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรสววรค์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น.
QR Code หน้านี้