เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบปีะมาณ 2566

ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 4 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 0.15 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกร - แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
ประเภท
ขนาด 0.67 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. การพัฒนาบุคลากร
ประเภท
ขนาด 4.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ - ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท
ขนาด 4.45 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท
ขนาด 0.92 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้