เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด หลังจากที่ได้มีการจัดอบรม เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ได้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และคณะครูและบุคลากร จากเทศบาลตำบลสำราญ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้