เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ และแจ้งข่าวสารให้รับทราบ รวมไปถึงหารือข้อราชการที่จะดำเนินโครงการในปี 2566 และประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการประชาชน E-Service ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ และในการประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้บุคลากรในองค์กร รับทราบแนวทาง นโยบายไม่รับของขวัญ รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี
QR Code หน้านี้