เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมซักซ้อมฯ Terms of Reference : TOR

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง การจัดทำงบประมาณการราคาก่อสร้าง การจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง และการบริหารสัญญา โดยมีนายเพชร โพสาราช หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรในการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้