เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันเกษียณแห่งศักด์ศรี บนความดีที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสมสมัย เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางศิริลักขณา อมรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวปองใจ ชาญชมภู ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 6 ท่าน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.466379565534971&type=3
QR Code หน้านี้