เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับมอบเกียรติบัตร ITA

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายสมศรี แสนทวีสุข และนายธวัชชัย พลเสนา รองปลัดเทศบาล ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด มีผลการประเมินในระดับ AA ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้