เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Training And Workshop 2022

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีทีมวิทยากรของ อาจารย์กิจพิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นและผู้ช่วยปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัด Good Governance เส้นทางก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การสร้างสรรค์ทีม Teamwork และการดำเนินชีวิตและการทำงาน Work Life Balance ต่อด้วยทีมวิทยากรจาก นายจักรา สิงโต ผู้จัดการหลักสูตรและวิชาการ ทีมสมาร์ทเทรนนิ่งขอนแก่น มาร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้กับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้