เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ผู้ปกครอง และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เพื่อให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ พร้อมเจิมอาคารหลังใหม่ โดยได้ชื่อว่า อาคาร “นทีจรานุสรณ์” เป็นภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า “นกเป็ดน้ำ “
QR Code หน้านี้