เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) วันที่ 2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เป็นวันที่ 2 เพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตามตารางฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาหารโภชนาการในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปาก การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
QR Code หน้านี้