เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
โดยการพัฒนารูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
QR Code หน้านี้