เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2565 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีนายบัวฮอง บุญจวง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในการนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาไม่ครบองค์ประชุม จึงทำให้ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ ประธานสภาเทศบาลจึงแจ้งปิดการประชุม โดยมีโครงการเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงหลังคาทางเดินอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง 2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 หัวทุ่ง – ถนนร่วมมิตร 3.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านคำไฮ 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองโจด (ซอยสินธารา) ต.บ้านเป็ด 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองโจด ซอยหลังโรงซักผ้า 6.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองโจด ซอยหน้าวัดสระแก้ว-มุมบ้านเลขที่ 555 นายอุทอง 7.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านหนองขาม ซอยทุ่งทอง ฝั่งทิศตะวันตกจากหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ทุ่งทอง-ซอยบ้าน 3 หลัง 8.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านสันติสุข จากบ้านนายสันติ-นางจันทรา 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านกอกน้อย ซ.ชุมชนหนองบ่อแก้ว 2 10.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ม.12 บ้านกอกน้อย (ซอยบ่อแก้วสามัคคี) 11.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านพรสวรรค์ จากบ้านนางราตรี-นายสังคม บุตรทา 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านแก่นพะยอม จากบ้านเลขที่ 237/3 13.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านเดชา หมู่บ้านศิริการ์เด้นท์ 14.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 บ้านสุภัทรา หลังสนามบิน ซอย 1 15.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 บ้านโคกฟันโปง ซ.สถานีวิทยุ 16.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.21 บ้านโคกฟันโปง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ศาลาประชาคม 17.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.23 บ้านไทรทอง ชุมชน 4 18.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.23 บ้านไทรทอง ซอยจิตตะมัย 3-6 19. โครงการก่อสร้างถนนรอบบึงกี ฝั่งตะวันออกพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ 20.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
QR Code หน้านี้