เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาด โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำการจัดการปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ในพื้นที่หมู่ 10 บ้านคำไฮ เพื่อเก็บขนขยะออกจากพื้นที่ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนผู้พบเห็นการลักลอบทิ้งขยะ เก็บภาพหลักฐานและนำแจ้งเบาะแสแก่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยค่าปรับจะเป็นรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส
QR Code หน้านี้