เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยได้มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน และเพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมไปถึงแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกๆส่วนราชการ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบาย แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในเทศบาล พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ในการนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกิจกรรม การประกาศแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีการถ่ายภาพและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
QR Code หน้านี้