เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละพื้นที่
ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นายบุญเกิด สิทธิ และ พ.ต.อ.ดิเรกฤทธิ์ ปานเรือนแสน ผู้ให้การเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เป็นจำนวนเงิน 27,250 บาท โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้