เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร เพื่อรับรางวัล โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้