เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราการ ผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
โดยโครงการฯ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านต่างๆสำหรับผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่หลักของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ที่จะเอาความเหงา ความเศร้า ความทุกข์มาปลดปล่อยและมารองรับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะกำลังใจจากเพื่อนวัยเดียวกัน การดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการกำหนดตารางกิจกรรม ระยะเวลาเปิดเรียน ตามความเหมาะสมและห้วงระยะเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม ประกอบกับการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติม และทำให้ผู้สูงอายุ สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”
QR Code หน้านี้