เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดความสามารถพิเศษ ประเภทกลุ่ม/ประเภทเดี่ยว

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษประเภทเดี่ยวและความสามารถพิเศษประเภทกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ 
จึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจสมัครผ่านทาง
 - www.banped.go.th/e-service หัวข้อ ระบบรับสมัครการประกวดความสามารถพิเศษงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 
กำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคม พ.ศ.2564 และประกาศผลวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565
ทาง www.facebook.com/banpedoffice
ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์การประกวดความสามารถพิเศษ ประเภทกลุ่ม
ประเภท
ขนาด 0.41 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. หลักเกณฑ์การประกวดความสามารถพิเศษ ประเภทเดี่ยว
ประเภท
ขนาด 0.41 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้