เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้