เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ชุมชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ รวมไปถึงติดตามการดำเนินงานของเทศบาล และเพื่อเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำประชาคมประชาพิจารณ์ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและภูมิทัศน์บริเวณบึงหนองโคตร และถนนศรีจันทร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากชุมชนให้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้