เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมไปถึงเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ยังให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติประปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 15 คน
ต่อด้วยพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้คะแนน 98.22 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดเป็นผู้มอบ และนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้รับมอบ
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ยังได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ที่เข้าร่วมการประกวดบทความภาษาจีนเพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 5 คน
QR Code หน้านี้