เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.บ้านเป็ด วันที่ 1

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหน่วยการเรียน การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทุกษะการจัดทำสื่อ การวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินผล เพื่อให้สอนคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ซึ่งส่งผลถึงการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จงจิต เค้าสิม และอาจารย์ทรงยศ ชัยมงคล มาเป็นวิทยากรในการอบรม ตลอด 2 วัน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้