เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันที่ 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน ในเรื่องของการสร้างสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ การใช้โปรแกรม การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ เพื่อให้สอนคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ซึ่งส่งผลถึงการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ดร.สราวุฒิ กุลแดง อาจารย์ทรงยศ ชัยมงคล มาเป็นวิทยากรในการอบรม ตลอด 2 วัน
QR Code หน้านี้