เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 วันแรก

บรรยากาศวันแรกของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านหว้า ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลดอนช้าง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและกำลังใจจาก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้