เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเมินรางวัลพระปกเกล้า ผ่าน application zoom

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประเมินการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 โดยผ่านแอพพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) โดยมีโครงการที่ส่งเข้ารับการประเมินประกอบไปด้วยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากกองสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จากกองการศึกษา และโครงการบ้านเป็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประกวดในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้