เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอขอบคุณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัท ช้างขอนแก่น จำกัด ในโอกาสเดินทางมามอบนมวัวไทยเดนมาร์ค

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัท ช้างขอนแก่น จำกัด ในโอกาสเดินทางมามอบนมวัวไทยเดนมาร์ค จำนวน 65 ลัง ให้กับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมี นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และได้รับเกียรติจาก นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต ส.อบจ.ขอนแก่นเขต 1 เป็นผู้รับมอบ
ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำนมไปมอบให้กับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เพื่อประโยชน์สำหรับน้องๆนักเรียน
QR Code หน้านี้