เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ 40/2563 เรื่อง มอบหมายการลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

QR Code หน้านี้