เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ 100/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าวยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 (แทนชั่วคราว)

QR Code หน้านี้