เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ทั้ง 23 หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้