เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด เป็นผู้จัดโครงการ เพื่อให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้