เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรี่ นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายวิสุทธิ์ เจริญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสมสมัย เทศประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายสมพร แสนเหวิม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายพรมรินทร์ อบมา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมหารือแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี นางรัตนา สารเศวต หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีการส้รางเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและเยาวชน
QR Code หน้านี้