เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน l โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาลฯ นางอรัญญา ป้องสิงห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นนโบายเร่งด่วนในการรับมือต่อสถานการณ์โควิด - 19 ในปัจจุบัน และการพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล
QR Code หน้านี้