เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบอุปรกรณ์ และวัสดุภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 ให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบอุปรกรณ์ และวัสดุภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 พร้อมมอบอุปรกรณ์ และวัสดุภัณฑ์ ประกอบด้วย เจลล์ล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
2.โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง
3.โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
4.โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
5.โรงเรียนบ้านกอก
6.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
7.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
8.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
9.โครงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและ
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง

ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนาย สุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นายวิสุทธิ์ เจริญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ยังได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการของแต่ละสถานศึกษา อาทิ ปัญหาด้านอาคารสถานที่ บุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้ง 3 ภาษา รวมไปถึงภาษาทางเลือก การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ความปลอดภัยของสถานศึกษาและงบประมาณในการสนับสนุนในการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้