เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้