เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดใหม่ ของเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 บรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดใหม่ ของเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 หลังจากได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ปรากฎว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน
หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด อย่างไม่เป็นทางการ มายังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และรายงานผลให้กับ กกต.ขอนแก่น ตามขั้นตอนต่อไป
QR Code หน้านี้