เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏับติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ไฟล์ที่ 1. รายงานประชุมผลการประเมินพนักงานเเละลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)
ประเภท
ขนาด 2.47 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้