เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดใหม่

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้