เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2563

QR Code หน้านี้