เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรวบรวมเอกสารตามตัวชี้วัดในแต่ละข้อ ทั้งข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้