เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

**ประชาสัมพันธ์ แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

**ผ่านช่องทางออนไน์ (Google Form) ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.(http://www.local.moi.go.th)

**ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564
QR Code หน้านี้